Hanked

- AS Viljandi Veevärk annab tasuta ära reoveesette komposti. Reoveesette kasutamist reguleerib Keskkonnaministri
määrus nr 48 (01.02.2003) "Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded".