Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Kastmisvesi

Lähtudes põhjaveevarudest ja veetöötluse- ning veejaotamise ressurssidest ei ole soovitatav puhastatud joogivee
kasutamine taimede kastmiseks, seadmete ja masinate pesuks jms. Eesti Vee-ettevõtete Liidu pressiteade, loe SIIT

Kastmisvee all mõeldakse kliendi poolt ühisveevärgist võetavat vett, mida kasutamisejärgselt ei juhita ühiskanalisatsiooni ja millelt seega ei arvestata tasu reovee ärajuhtimise eest.
Kastmisvee kasutamiseks tuleb kinnistu omanikul välja ehitada veemõõdusõlm vastavalt AS Viljandi Veevärk tehnilistele tingimustele.

Tegevused:

1. Taotluse esitamine
Klient esitab Veevärgile taotluse kastmisvee arvesti paigaldamiseks. Veevärk vaatab taotluse läbi ning sobivusel annab nõusoleku.

2. Kinnistu veeühenduse sulgemine
Kastmisvee mõõdusõlme jaoks vajalike ühenduste tegemiseks on üldjuhul vajalik sulgeda tänavalt kinnistu veeühendus. Veeühenduse sulgemine tuleb tellida Veevärgist. Sulgemistasu arvestatakse vastavalt kehtivale hinnakirjale.

3. Veemõõdusõlme ehitamine
Klient korraldab kastmisvee mõõdusõlme ehitamise. Kõik ehitamisega seotud kulud kannab Klient. (Veevärk ei tegele mõõdusõlme ehitusega. Torutööde ehitusoskustega ehitaja leidmise korraldab ja selle ehitajaga arveldab klient).
   
4. Veearvesti paigaldamine
Klient teavitab Veevärki veemõõdusõlme väljaehitamisest. Veevärk kontrollib mõõdusõlme ja sellest väljuva torustiku vastavust nõuetele ning paigaldab sobivusel kastmisvee arvesti. Nõuetele mittevastavasse mõõdusõlme arvestit ei paigaldata ning teenuse kasutamine ei ole lubatud.

5. Arvesti eest tasumine Ja teenuslepingu sõlmimine.
Veevärk esitab kliendile arve veearvesti eest. Peale arve tasumist sõlmivad Veevärk ja klient vastava teenuslepingu.

6. Teenuse tarbimine
Teenuse tarbimise eest esitatakse kliendile igakuiselt arve vastavalt sõlmitud lepingule.

7. Kulud
Klient kannab kõik kulud, mis on seotud kastmisvee kasutamise lahendusega. Sealhulgas:
- veearvesti ostukulu;
- veemõõdusõlme ehitusega seotud ehituse- ja materjalikulud (tasutakse ehitajale või kannab klient ise);
- kinnistu veeühenduse tänavalt sulgemise ja avamise kulud;
- veearvesti kasutuskõlbmatuks muutumisel (nt. külmumine) uue arvesti ostukulu;
- veearvesti taatluse ja kontrolliga seotud kulud. Arvesti kuulub taatlemisele vastavalt Mõõteseadusele.