Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

ÜLDINFO

 

Euroopa Liidu programmperiood 2007-2013

Projekti nimetus:      Viljandi linna vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueeerimine ja arendamine

 

Projekti nr:                                                               2.1.0101.13-0105

Toetuse rahuldamise otsus:                                 08.07.2013 nr 1-25/168

 

Projekti abikõlblikud kulud (lisandub käibemaks)                            1 572 501 eurot

  • EL Ühtekuuluvusfondi toetuse maksimumsumma               1 315 587 eurot

(mitte rohkem kui 83,66 % abikõlblikest kuludest)

  • AS Viljandi Veevärk omafinantseering                                    24 752 eurot
  • Sihtfinantseering Viljandi linna eelarvest                              232 162 eurot

 

Projekti abikõlblikkuse perioodi alguskuupäev:        08.07.2013

Abikõlblikkuse perioodi lõppkuupäev:                       01.08.2015

 Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfond (Cohesion Fund)

Ühtekuuluvusfond loodi 1993. aastal Euroopa Liidu Maastrichti lepinguga, et viia ellu Euroopa Liidu regionaalpoliitikat ning aidata järele majanduslikult vähem arenenud piirkondi. Erinevalt teistest struktuurivahenditest, kus toetust jagatakse regiooniti, antakse Ühtekuuluvusfondist toetust liikmesriikidele. Valdkonnad, mida Ühtekuuluvusfond toetab on keskkond ja transport, eesmärgiga viia riigi keskkonnasektori seisukord vastavusse Euroopa Liidu nõuetega ning saavutada hea transpordiühendus Euroopa Liidu liikmesriikide vahel. Keskkonnasektoris on peamine osa Ühtekuuluvusfondi eelarvest suunatud veevarustuse, heitvee puhastamise ning jäätmekäitluse infrastruktuuri kaasajastamisele

Lisainformatsioon EL struktuurifondide kodulehelt  http://www.struktuurifondid.ee/

Projekti lühiiseloomustus

Projekti üldiseks eesmärgiks on saavutada Viljandi linna ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni-süsteemide vastavus Eesti seadustega ja Euroopa Liidu direktiividega sätestatud nõuetele, mis tagaks vee- ja kanalisatsiooniteenuste tarbijatele puhta joogiveega varustamise, reovee kogumise ja nõutud tasemel puhastamise ning keskkonnariskide minimiseerimise. Alameesmärgiks on tagada kõikide vee- ja kanalisatsioonisüsteemide häireteta töö ning ressursside majanduslikult otstarbekam ja efektiivsem kasutamine.

Projekt keskendub vee- ja kanalisatsioonitorustike renoveerimisele vanalinna piirkonnas, kus valdav osa vee- ja kanalisatsioonitorustikest on ületanud normatiivse kasutusaja ja on äärmiselt halvas tehnilises seisukorras. Veeavariid on sagedased. Kanalisatsioonitorustike läbivalgustamise tulemused näitavad, et  torustikes esinevad kohatised  sissevajumised ja ristinihked, torude seinad ning kaevude betoonosad on pragunenud ja murenevad. Kogu torustiku osas esineb pinnasevete infiltratsioon. Kanalisatsioonitorustike materjal ei ole enam vastupidav heitveele ja torustikel on suur  avariide tekkimise oht. Piirkonna hooldus- ja avariilised remonditööd on seotud suurte ressursikuludega (tööjõud, mehhanismid, remondimaterjalid ja veekaod). Lisaks on Viljandi vanalinna piirkond muinsuskaitseala, mistõttu sagedased ja ulatuslikud remonttööd võivad ohustada kaitsealuseid objekte.

Linnas on kokku 73 maa-alust M tüüpi tuletõrjehüdranti, mille vanus on üle 15 aasta ning nende halb tehniline seisukord ei võimalda neid kasutada. Kõik M tüüpi hüdrandid on vaja asendada töökindlamate T-tüüpi hüdrantide vastu.

Lisaks on plaanitud muuta efektiivsemaks Viljandi linna reoveepuhastil tekkiva reovee-muda veetustamise protsess, milleks vajalik soetada 2 kaasaegset settetahendus-seadet.

Projekti raames on kavas välja vahetada ka amortiseerunud Männimäe reoveepumpla ning soetatada kanalisatsiooni survepesuauto.

 Projekti üldised tehnilised näitajad (eeldatavad):

Indikaator

Ehitamisele kuuluv

Rekonstrueerimisele kuuluv

isevoolse kanalisatsioonitorustiku pikkus (km)

-

2,5 km

reoveepumplate arv (tk)

1

-

settetahendusseadmete arv reoveepuhastusjaamas

2

-

tuletõrjehüdrantide arv (tk)

-

73 tk

joogiveetorustiku pikkus (km)

-

2,0 km

Survepesumasina soetus

1

-

Märkus – torustike pikkusena fikseeritud tänavatorustike pikkused, millele lisanduvad rekonstrueeritavad liitumistorustikud (tänavatorustikust VK-liitumispunktini).

 Projekti hankeplaan

nr

Hankemenetlus

Lühiiseloomustus

Hanke eeldatav algus

 
 

1

Avatud riigihange

Omanikujärelevalve ja Inseneri teenus

I kvartal 2014

 

2

Avatud riigihange

Projekteerimis-ehitustööd Osa 1: Viljandi vanalinna vee ja kanalisatsioonitorustike rekonstrueerimine ning tuletõrjehüdrantide rekonstrueerimine

I kvartal 2014

 

Projekteerimis-ehitustööd Osa 2: Männimäe reoveepumpla rekonstrueerimine

 

3

Riigihanke lihtmenetlus

Viljandi reoveepuhasti settetahendusseadmete projekteerimine

I kvartal 2014

 

4

Avatud riigihange

Viljandi reoveepuhasti settetahendusseadmete tarne ja paigaldus

IV kvartal 2014

 

5

Avatud riigihange

AS Viljandi Veevärk survepesuauto komplekteerimine ja tarne

I kvartal 2015

 

6

Hinnaküsimine

Projekti lõpparuande juurde kuuluva FMA läbiviimine

III kvartal 2015