Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on kinnitatud Sotsiaalministri määrusega nr 82.

Terviseameti Lõuna talituse otsused 2016. aastal joogivee kvaliteedi kohta Viljandi linnas

 

VILJANDI JOOGIVEETÖÖTLUSJAAMAST VÄLJUVA VEE KVALITEEDINÄITAJAD:

Näitajad 

Ühikud 

Piirsisaldus

Määratud tulemus
25.05.2017

Fluoriid   mg/l 1,5 0,30
Nitraat   mg/l 50 <0,44
Nitrit  mg/l 0,5 <0,005
Ammoonium  mg/l 0,5 0,21
Elektrijuhtivus   µS/cm 20°C 2500 525
Kloriid   mg/l 250 16
Mangaan   μg/l 50 <20
Naatrium   mg/l  200 25
Üldraud μg/l 200 23
Oksüdeeritavus  mg/l O2 5,0 0,76
Üldkaredus*  mg ekv/l puudub*  4,9
Sulfaat   mg/l 250 13
Vesinikioonide konsentratsioon  pH ≥6,5 ja ≤9,5 7,5
Hägusus    Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta  <0,2
Maitse     
Lõhn    0
Värvus    2,1
     
Mikrobioloogilised näitajad       
Escherichia coli   PMÜ/100 ml 0 0
Enterokokid   PMÜ/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 C  PMÜ/1 ml Ebaloomulike muutusteta 1
Coli-laadsed bakterid   PMÜ/100 ml 0 0

< * Eesti joogivees ei ole karedus normeeritud (vt. jaotist "Vee karedus")