Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on kinnitatud Sotsiaalministri määrusega nr 61.

VILJANDI JOOGIVEETÖÖTLUSJAAMAST VÄLJUVA VEE KVALITEEDINÄITAJAD:

Näitajad 

Ühikud 

Piirsisaldus

Määratud tulemus
20.05.2021

Fluoriid   mg/l 1,5 0,92
Nitraat   mg/l 50 <0,44
Nitrit  mg/l 0,5 <0,005
Ammoonium  mg/l 0,5 0,25
Elektrijuhtivus   µS/cm 20°C 2500 554
Kloriid   mg/l 250 33
Mangaan   μg/l 50 <20
Naatrium   mg/l  200 25
Üldraud μg/l 200 79
Oksüdeeritavus  mg/l O2 5,0 1,6
Üldkaredus*  mg ekv/l puudub*  5,3
Sulfaat   mg/l 250 15
Vesinikioonide konsentratsioon  pH ≥6,5 ja ≤9,5 7,8
Hägusus    Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta  <0,2
Maitse     
Lõhn    0
Värvus    2,7
     
Mikrobioloogilised näitajad       
Escherichia coli   arv/100 ml 0 0
Enterokokid   arv/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 C  arv/1 ml Ebaloomulike muutusteta 0
Coli-laadsed bakterid   arv/100 ml 0 0

* Eesti joogivees ei ole karedus normeeritud (vt. jaotist "Vee karedus")