Näitude teatamine Lihtne viis näitude teatamiseks
* Veemõõtja kood asub Teie arvel aadressi ees, kui seda täpselt ei tea, võib täitmata jätta.
Näitude teatamine ka telefonil 6140014 või meili teel klient@viljandivesi.ee

 
Otsi lehelt:
 

Joogivee kvaliteet

Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded on kinnitatud Sotsiaalministri määrusega nr 61.

VILJANDI, SAKALA 3A KONTROLLKAEVUST VÄLJUVA VEE KVALITEEDINÄITAJAD:

Näitajad 

Ühikud 

Piirsisaldus

Määratud tulemus
23.05.2022

Fluoriid   mg/l 1,5 0,96
Nitraat   mg/l 50 0,83
Nitrit  mg/l 0,5 <0,005
Ammoonium  mg/l 0,5 0,09
Elektrijuhtivus   µS/cm 20°C 2500 524
Kloriid   mg/l 250 14
Mangaan   μg/l 50 22
Naatrium   mg/l  200 43
Üldraud μg/l 200 37
Oksüdeeritavus  mg/l O2 5,0 0,91
Üldkaredus*  mg ekv/l puudub*  5,2
Sulfaat   mg/l 250 11
Vesinikioonide konsentratsioon  pH ≥6,5 ja ≤9,5 8,1
Hägusus    Tarbijale vastuvõetav ebatavaliste muutusteta  <0,2
Maitse     0
Lõhn    0
Värvus    2,8
     
Mikrobioloogilised näitajad       
Escherichia coli   arv/100 ml 0 0
Enterokokid   arv/100 ml 0 0
Kolooniate arv 22 C  arv/1 ml Ebaloomulike muutusteta 1
Coli-laadsed bakterid   arv/100 ml 0 0

* Eesti joogivees ei ole karedus normeeritud (vt. jaotist "Vee karedus")